Aksharabhyasam

Annaprasanam

Barasala (Namakaranam)

Upanayanam

Devata Kalyanotsavam

Fix Your Muhurtham

Gruhapravesam

Karna Vedha

Marriage

Nischitartham

Bhima Ratha Shanti (70th Birthday)

Sashtiapthapoorthi (60th Birthday)

Sathabhishekam (80th birthday)

Book Pandit for Ceremonies