Pariharams | Telugu | Hindi

Drishti Durga Homam

Durga Lakshmi Saraswati Homam

Gnana Saraswati & Ganapathi Homam

Homam For Good Health

Homam For Pregnancy

Homam For Wealth

Janana Nakshatra Shanti Homam

Kadali Vivaham

Kala Sarpa Dosha Nivarana

Kalathra Dosha Nivarana

Kumbha Vivaham

Santhana Gopala Homam

Shatru Samhara Homam

Swayamvara Parvathi Homam

Homam For Good Education

Book Pandit for Pariharams